Povolenie na pobyt cudzincov z krajín mimo EU na Slovensku

Povolenie na pobyt cudzincov z krajín mimo EU na Slovensku

Prechodný pobyt za účelom podnikania, zamestnania a zlúčenia rodiny

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky počas celého obdobia, na ktoré mu bol udelený. O prechodný pobyt môžu požiadať osoby z tretích krajín buď na slovenskej ambasáde resp. slovenskom konzuláte v zahraničí, alebo na na cudzineckej polícii na území SR podľa miesta budúce pobytu v Slovenskej republike. Na cudzineckej polícii v Slovenskej republike môžu požiadať osoby z tretích krajín o prechodný pobyt iba ak sa v Slovenskej republike nachádzajú na základe:

  •  D víza, 
  •  platného povolenia na pobyt udeleného v inom členskom štáte EU, 
  •  udeleného tolerovaného pobytu
  •  bez povinnosti mať vízum (krajiny s bezvízovým stykom so SR)
  •  štatútu zahraničného Slováka     

V ostatných prípadoch (C vízum, tranzitné vízum) je žiadosť o udelenie prechodného pobytu potrebné podávať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí (slovenská ambasáda alebo slovenský konzulát). 

Všetky prílohy k žiadosti o udelenie pobytu musia byť doložené už pri podaní žiadosti o udelenie pobytu, inak táto nebude prijatá. Doklady vydané v inom štáte musia byť opatrené apostilou alebo superlegalizované a preložené do slovenského jazyka slovenským úradným prekladateľom.

90 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti aj s prílohami rozhodne oddelenie cudzineckej polície o udelení prechodného pobytu. Prechodný pobyt sa udeľuje na určitú dobu a je možné ho obnoviť. 

Po udelení prechodného pobytu je potrebné do 30 dní od prevzatia osvedčenia o pobyte doniesť na oddelenie cudzineckej polície:

  • doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie
  • lekársky posudok, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie