Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zabezpečíme zápis konečného užívateľa výhod do OR za Vás. 

Do 31. decembra 2019 mala každá jedna právnická osoba v súlade s ustanoveniami zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu bez výnimky povinná zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra.  

Nesplnenie si tejto povinnosti do 31. decembra 2019, teda nezapísanie údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, predstavuje hrozbu uloženia pokuty až do výšky 3310 €. Ak ste tento termín z akéhokoľvek dôvodu nestihli, odporúčame Vám urobiť tak čím skôr.


S nami je táto registrácia jednoduchá. Za poplatok 79 € ju totiž vykonáme za Vás. Táto cena je konečná. 

Postup pri zápise KUV do OR:

1. stiahnite si formulár vo formáte word nižšie

2. vyplňte a odošlite vyplnený formulár na info@firmio.sk

3. na Váš e-mail Vám zašleme zálohovú faktúru

4. po jej uhradení podáme návrh na zápis údajov o KUV 

7. informujeme Vás o zápise týchto údajov

Kto je konečný užívateľ výhod?

 • Fyzické osoby, ktoré ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti,
 • Podieľa sa na jej základnom imaní minimálne 25%,
 • Fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vymenovávať alebo odvolávať štatutárov, riadiaci dozorný alebo kontrolný orgán firmy,
 • Dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť,
 • Fyzické osoby, v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju činnosť - osoby, ktoré majú právo na 25% zisku z podnikania,
 • Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 • Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.  

Ochrana osobných údajov: Vaše osobné údaje ich zápisom do OR nebudú uvedené na stránkach Obchodného registra SR ani v obchodnom vestníku.  

Ktoré údaje sa zapisujú do obchodného registra?

 1. meno, priezvisko.
 2. rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 3. adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 4. štátna príslušnosť,
 5. druh a číslo dokladu totožnosti,
 6. údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. 

Máte otázky? Volajte 0917 310 175, radi Vám ich zodpovieme.